รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

แผ่น1

แผ่น2

แผ่น3

แผ่น4

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

แผ่น1

แผ่น2

แผ่น3

แผ่น4

26/10/2016

644

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th