รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561

แผ่น1

แผ่น2

แผ่น3

แผ่น4

26/10/2016

511

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th