มาตรการป้องกันการรับสินบน


มาตรการป้องกันการรับสินบน

26/10/2016

373

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th