ภาพกิจกรรม

นางสาวสกาวรัตน์ เศวตะพุกกะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ให้บริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลปากปวน ทั้ง 12 หมู่บ้าน

นางสาวสกาวรัตน์ เศวตะพุกกะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ให้บริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลปากปวน ทั้ง 12 หมู่บ้าน

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th