ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนมลิวรรณหมายเลข 201 บริเวณหน้าสวนรุกชาติปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธี  ท้องถิ่นจังหวัดเลย   นายอำเภอวังสะพุง  พร้อมทั้งนายนิยม  ดวงศรี  นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน  ข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลปากปวน  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนมลิวรรณหมายเลข 201 บริเวณหน้าสวนรุกชาติปากปวน  ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th