ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ออกสำรวจโรงเรือนที่ดินป้ายประจำปี 2562และ ปี 63 พร้อมให้บริการแนะนำภาษีให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบเกี่ยวกับภาษีต่างๆ แล

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  งานจัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ออกสำรวจโรงเรือนที่ดินป้ายประจำปี 2562และ ปี 63 พร้อมให้บริการแนะนำภาษีให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบเกี่ยวกับภาษีต่างๆ และขั้นตอนช่วงเวลาในการชำระภาษียื่นแบบหรือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th