ภาพกิจกรรม

แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต

แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่  25  เมษายน  2565  นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน  พร้อมได้พบปะพนักงานและมอบนโยบาย No Gift Policy  ให้พนักงานนำไปสู่การปฏิบัติงานของราชการอย่างเคร่งครัด

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th